دیوید ایگلمن: آیا می‌توانیم حواس جدیدی برای انسان خلق کنیم؟

به عنوان انسان، ما می توانیم کمتر از یک ده تریلیونم (۱/۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) از همه امواج نور را حس کنیم. متخصص عصب شناسی دیوید ایگلمن می‌گوید، " "تجربه ما از واقعیت به دلیل بیولوژی وجودیمان محدود است." او می خواهد این را تغییر دهد. تحقیقات او در مورد فرآیندهای مغز انسان منجر به خلق ارتباط جدیدی شده - مانند جلیقه‌های حسی - که قبلا هرگز در جهان پیرامون ما دیده نشده است.