کریس هد فیلد: آنچه که از نابینا شدن در فضا آموختم

فضا نوردی میگوید، « هیچ مشکلی آنقدر بد نیست، که نتوانی بدترش کنی.» پس چطور با پیچیدگی و فشار مطلق ناشی از شرایط پر خطر و دلهره آور کنار می‌آیید؟ سرهنگ بازنشسته کریس هد فیلد، منظره‌ای زنده از آنکه چطور باید برای بدترین ها در فضا ( و زندگی) آماده شد ترسیم می‌کند-- که با عبور از تار عنکبوت آغاز می‌شود. این اجرای خاص فضایی را ببینید.