Carvens Lissaint: سرقت شاعرانه: کمک مالی را در کیف بگذار

در TEDYouth سال ۲۰۱۱، هنرمند اجرا کارونس لیسنت به ما نشان می‌دهد که چگونه از زبان، استعاره و تشبیه‌های ادبی استفاده کنیم تا یک ایده قدرتمند را بیان کنیم. همانطور که در این اجرای شفاهی، یک درخواست تکان‌دهنده برای افزایش دسترسی به تحصیلات دانشگاهی بیان شده است.