ابیگیل مارش: چرا بعضی از افراد از دیگران فداکارترند؟

چرا بعضی از مردم کارهای فداکارانه انجام می دهند و حتی رفاه خودشون را به خطر می اندازند تا به دیگران کمک کنند؟ پژوهشگر روانشناس، ابیگیل مارش، انگیزه های مردمی که رفتارهای فداکارانه نشان می دادند رو مطالعه کرد، مثل اهدای کلیه به یک فرد کاملا غریبه. آیا مغز آنها متفاوت است؟