کیسی جرالد: آیین شک

چه می کنی، وقتی فهمیدی، باورهایی که به سختی به آن معتقدی درست نیست؟ وقتی که باورهای دینی کیسی جرالد کمکش نکرد، جستجو را برای اعتقادی جدید آغاز کرد — در کار، در دولت، در انسان دوستی — اما هیچ کدام ناجی واقعی نبودند. در این صحبت تاثرگذار، جرالد اصرار دارد تا همه ما باورهایمان را زیر سوال بریم و پذیرای تردید گردیم.