دن باراش: پارکی زیر شهر شلوغ پلوغ نیویورک

دن باراش و جیمز رمزی طرح دیونه واری دارند- ساخت یک پارک، پر از فضای سبز، زیر شهر نیویورک. این دو مشغول کار بر پروژه Lowline هستند،فضای سبز زیرزمینی به اندازه زمین فوتبال. آن را در یک پایانه اتوبوس برقی متروکه بجای مانده از ۱۹۴۸ میسازند، با بکارگیری فناوری که نور خورشید را از بالا جمع کره و به آن پایین هدایت می کند. پارکی که حتی در زمستان هم رونق دارد.