مری رابینسون: چرا تغییرات آب و هوا خطری است برای حقوق بشر؟

تغییرات آب و هوا منصفانه نیست. هنگامی که کشورهای ثروتمند قادر هستند با بالا آمدن آب اقیانوس ها زمین های درحال خشک شدن بجنگند، مردم فقیر در سرتاسر جهان -- و حقوق بشر در معرض خطر -- با طوفان های مرگ آور، گرسنگی و از بین رفتن زمین ها زندگی شان را تسلیم می کنند. مری رابینسون از ما می خواهد که به جنبش جهانی عدالت آب و هوا بپیوندیم.