شرمن گوچ: آرزوی من: راه‌اندازی دوره‌ی جدیدی از شفافیت تجاری

شرکت‌های ناشناس از افراد فاسد محافظت می‌کنند- از رهبران بدنام کارتل مواد مخدر تا نمایندگی مجاز و فروش سلاح شنیع - پشت پوشش این شرکت‌ها رمز و رازهایی‌ست که تقریباً پیدا کردن مسئولین و نگه داشتن آن‌ها را غیرممکن می‌کند.اما فعال ضد فساد «شِرمین گوچ» برای تغییر همه‌ی این‌ها امیدوار است. در TED2014، او بی‌باکانه آرزویش را به اشتراک می‌گذارد: دانستن این که صاحب و کنترل کننده‌ی شرکت‌ها کیست، تغییر قانون جهانی برای شرکت‌ها، و راه اندازی دوره‌ی جدیدی از آزاد بودن اطلاعات در کسب و کار.