Brian Greene: برایان گرین: آیا جهان ما تنها جهان موجود است؟

آیا بیشتر از یک جهان وجود دارد؟ در این سخنرانی پر از تصویر و حرکت، برایان گرین نشان می‌دهد چطور پرسش‌های بی‌پاسخ فیزیک (که با یک پرسش بزرگ آغاز می‌شود: چه چیزی باعث شد مِهبانگ اتفاق بیفتد؟) ما را به سمت نظریه‌ای سوق داده است که در آن٬ جهانِ ما تنها یکی از جهان‌های موجود در "چندجهانه" است.