استفان بِرت: چرا انسان ها به شعر نیاز دارند؟

ما همه روزی می میریم -- و شعر به ما کمک میکند تا با آن زندگی کنیم. در یک بحث زیبا و شاد، منتقد ادبیات استیون بِرت ما را به یک سفر شعرگونه با برخی از شعرهای مورد علاقه اش می برد، همه راهها به سوی یک خط کلیدی و برگشت به طرف نیاز انسان به تصور و پندار ختم می شود .