His Holiness Pope Francis: چرا تنها آینده‌ای ارزش ساختن دارد که همه را در بر بگیرد؟

پاپ فرانسیس در این مصاحبه جنجالی که مستقیما از شهر واتیکان به ما رسیده است می‌گوید، تنها یک نفر برای باقی ماندن امید کافی است، و آن یک نفر می‌توانید شما باشید. در پیامی سرشار از امید به همه مردم با هر دینی، به کسانی که قدرت دارند و کسانی که ندارند، رهبر ر.حانی تفسیری روشنگرانه از دنیای امروز ارائه می‌دهد و برای گسترش عدالت، همبستگی و مهربانی تلاش می‌کند. او می‌گوید: «بیایید به هم کمک کنیم تا یادمان بماند که «دیگری» یک عدد و رقم نیست، همه ما به هم نیاز داریم.»