ایوان کایوتی: چرا به دستشویی‌های عمومیِ فارغ از جنسیت نیاز داریم؟

همه ما به چند چیز نیاز داریم: هوای پاک، آب، غذا، سرپناه، عشق... و یک مکان امن برای دستشویی. سرویس‌های بهداشتی عمومی برای افراد تراجنسی که به خوبی در زمره هیچ کدام از دو جنسیت قرار نمی‌گیرند، منشاء اصلی اضطراب و جایی است که بیش از همه احتمال بازخواست و اذیت و آزارشان هست. در این سخنرانی پرنواخت و شاعرانه، ایوان کایوتی به مسائل شخصی پیچیده و قوی هویت جنسی پرداخته و به نیازمندی به سرویس‌های بهداشتی عمومیِ فارغ از جنسیت در همه مکان‌های عمومی تاکید می‌کند.