دنیل کلی: چیزی که درباره کالبدشناسی کیر نمی‌دانستیم

کار ما با کالبدشناسی تمام نشده است. درباره ژنوم، پروتئین شناسی ساختاری و زیست‌شناسی سلولی چیزهای خیلی زیادی می‌دانیم، اما همان‌طور که دنیل کلی در TEDMED مطرح می‌کند، هنوز نکات ابتدایی درباره بدن انسان مانده که داریم یاد می‌گیریم. مورد اشاره شده: شق کردن پستانداران چطور انجام می‌شود؟