ریکاردو سملر: داناییِ رادیکال برای یک شرکت، یک مدرسه و یک زندگی

چطور میشد اگر شغلتان زندگیتان را کنترل نمی‎کرد؟ مدیرعامل برزیلی، ریکاردو سملر نوع رادیکالی از دمکراسی شرکتی را تمرین می‎کند، با تجدیدنظر از ملاقاتهای هیات مدیره درباره نحوه گزارش کارکنان از روزهای تعطیلشان( آنها مجبور به انجام این کار نیستند) . دیدگاهی که دانایی را برای کارکنان به ارمغان میاورد، تعادل بین کار و زندگی را تبلیغ می‎کند--- و منتهی به برخی نگرشهای عمیق درباره کار و زندگی می شود و این که واقعا آنها درباره چه هستند. سوال جایزه‎دار: چطور میشد اگر مدرسه‎ها واقعا اینطور بودند