تروور کاپ، جف فاکس: رقص بال‌رومی که نقشای جنسیتی را می‌شکند

تنگو، والتز، فاکس‌ترات ... این رقص‌های کلاسیک بال‌روم در سکوت یک ایده‌ی منسوخ را ترویج می‌کنند: که مرد همیشه رهبری می‌کند و زن همیشه پیروی می‌کند. این ایده‌ایست که ارزش تغییر دادن دارد، تروور کاپ و جف فاکس می‌گویند، در حالی که تکنیک‌های رقص جدید :رهبری سیال» خود را نمایش می‌دهند، به همراه رقاص همکارشان آلیدا اسمائیل. نگاه کنید چه گونه کاپ و فاکس سن را در تحت کنترل می‌گیرند و همه را مبهوت می‌کنند، و در عین حال شجاعانه به شکستن و تغییر هنر رقص بال‌روم می‌پردازند.