کوین بریگز: پلی بين خودكشى و زندگى

براى سالهاى زيادى گروهبان كوين بريگز صاحب شغلى غيرعادى، پريشان كننده و بعضاً بطرز عجيبى رضايت بخش بود: او به گشت زنى در انتهاى جنوبى پل گلدن گيت مى پرداخت، محلى محبوب براى اقدام به خودكشى. در صحبتى شخصى آگاهانه و تعمق برانگيز، بريگز داستانهايى از كسانى را كه با آنها گفتگو كرده است را مطرح مى كند-كسانى روى لبه زندگى ايستاده اند. وى توصيه بسيار ارزشمندى مى كند به آن دسته از كسانى كه ممكن است فكر خودكشى در سر داشته باشند و عزيزانى هم دارند.