Jonathan Drori: جاناتان دروری: ترفندهای زیبا از گلها

در این بحث بصری خیره کننده، جاناتان دروری شیوه های فوق العاده ای گل دهی گیاهان را نشان می دهد -- بیش از یک چهارم میلیون گونه گلها -- برای جذب حشرات که گرده شان را پراکنده کنند، تکامل یافته اند : رشد " نوار- فرود" برای راهنمای حشرات به داخل ، درخشاندگی نور فرابنفش، ساختمان استادانه ، و حتی تقلید از حشرات دیگر در گرما.