دن کلی: چرا باید تمام خودتان را سر کار بیاورید

دن کلی با نگرانی در مورد اینکه به خاطر "زیادی همجنسگرا به نظر رسیدن" در محل کار برکنار شود، بنابراین شخصیتش را مخفی نگه داشته بود. اما بعد شخصیت دومش، کری درگشاو، به سرعت در اینترنت پخش شد. دراینجا می‌بینید که بعد از آن چه اتفاقی افتاد.